Vem har ansvaret? 

Bygglagstiftningen

Byggherren, det vill säga den som utför eller låter utföra bland annat byggnadsarbeten, ansvarar för att lagar föreskrifter följs.

Byggnadens ägare, ansvarar för underhållet så att huset med installationer fortsätter att fungera som det är meningen.

Verksamhetsutövaren, ansvarar enligt miljöbalken för att fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet - bedriva egenkontroll - för att motverka eller förebygga olägenhet för människors hälsa.

Byggnadsnämnden i kommunen är tillsyningsmyndighet enligt Plan och bygglagen, PBL. Där kan du få information om vad som gäller för just ditt hus. Nämnden kan ingripa om bygglagarna med föreskrifter inte följs.

Boverket har det allmänna ansvaret över plan- och byggnadsväsendet och skall bland annat följa hur bygglagstiftningen används. Verket har rätt att skriva föreskrifter om tekniska krav på byggnader och dess installationer.

Miljöbalkens bestämmelser om hälsoskydd
Den som äger eller hyr bostäder och lokaler ansvarar för att byggnaden och dess installationer inte är skadliga för dem som vistas i byggnaden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen är tillsynsmyndighet enligt Miljöbalken. Där kan du få information bland annat om vad som gäller huset och om hur det är lämpligt att kontrollera och eventuellt sanera det. Nämnden kan också direkt ingripa mot den som äger eller hyr en bostad eller lokal.

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet, som ansvarar för tillsyndsvägledning till kommunerna, för objektburen smitta enligt miljöbalken, där legionella är dominerande som miljösmitta.

Andra lagstiftningar m m

Ansvariga personer kan ställas till svars med stöd av flera lagar samt också på grund av bindande avtal. Exempel: arbetsmiljölagen, jordabalken, brottsbalken, skadeståndslagen, entreprenadavtal.