Småhus

Viktigaste förebyggande åtgärden är att konstruera (projektera) och bygga tappvattensystem så att varmvatten är varmt och kallvatten är kallt.

Ansvar

Småhusägaren har ansvaret för fastighetens/byggnadens tappvatteninstallation. Installationen ska uppfylla gällande bygg- och branschregler samt de ingående produkternas monteringsanvisningar och driftas enligt skötselanvisningar.

Ledningssystem i småhus

Vid projektering av ledningssystem är det angeläget att systemet konstrueras för rätt temperaturer och att stillastående vatten undviks.

Det är viktigt att undvika blindledningar och att rören isoleras tillräckligt. Avsättningar för framtida installationer bör undvikas helt hållet.

Kallvattenledningar får inte monteras så att de riskerar att värmas upp av närliggande varmvattenledningar, värmeledningar/golvvärme eller varma rum. Det bör finnas termometrar där det går att avläsa temperaturen i utgående tappvarmvatten.

Handdukstorkar

Handdukstorkar eller annan värmare inkopplade på tappvarmvatten har uppmärksammats som en risk för legionellatillväxt och ska inte installeras på tappvarmvattensystem eller varmvattencirkulationssystem (VVC).

Noterbart är att i Tyskland skall installerade handdukstorkar på tappvarmvatten eller VVC tas bort före 8 januari 2020.

Varmvattenberedare

Varmvattenberedare finns i två olika varianter, förrådsberedare och genomströmningsberedare. Det är främst i förrådsberedare och ackumulatortankar som legionellatillväxt påträffats. 

Vattentemperaturen i beredaren ska vara minst 60 °C. Temperaturen i varmvattenberedaren bör kunna avläsas. Att värma ackumulerat tappvarmvatten, exempelvis från 40 °C till 55 °C, genom en värmeväxlare kommer inte att ta död på bakterierna då temperaturhöjningen sker för fort, eftersom det kan ta flera timmar i det uppvärmda vattnet för legionellabakterierna att dö.

Säkerhetsfunktionen i värmepumpar där temperaturen i varmvattenberedaren inte kan värmas till 60 °C ska vara inställd så att beredaren hettas upp automatiskt minst en gång per vecka.

Duschslangar

Temperaturen på vattnet som lämnar duschmunstycket är vid normal användning 30–40 °C. Det är just det temperaturintervall som utgör störst risk för legionellatillväxt. En åtgärd för att motverka legionellatillväxt i duschslangen är att se till att vattnet rinner ut. Duschmunstycke som minimerar aerosoler är att rekommendera.

Bubbel-/spabad med återcirkulerande vatten

Att temperaturen i bubbelbad ligger mellan 30 °C och 40 °C och att vattendroppar och aerosoler bildas av vattenbubblorna gör bubbelbaden till en risk ur legionellasynpunkt. Drift- och skötselinstruktioner från leverantören måste följas.

Läs mer på Boverkets hemsida och Säker Vattens hemsida. Rekommendationer kring spabad/bubbelpooler läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida