Samhällskrav

Samhällets regler gällande legionella hittas i Plan och bygglagen, Smittskyddslagen, Arbetsmiljölagen och Miljöbalken.

Förebyggande reglerna finns främst i:

• Plan och bygglagen, PBL
• Plan och byggförordningen, PBF

Regler för förebyggande och tillrättaläggande åtgärder finns främst i:

• Arbetsmiljölagen, AML, SFS 1977:1160.
• Miljöbalken, SFS 1998:808

Regler för korrigerande åtgärder hittas främst i:

• Smittskyddslagen, SFS 2004:168 och
• Smittskyddsförordningen, 2004:255

Boverket

Under Boverkets Författningssamling (BFS) hittas Boverkets byggregler (BBR) som ställer krav på bland annat tappvattensystemet vid nybyggnation och ombyggnation. Avsnitten hittas i Boverkets byggrelger, BBR, (BFS 2011:6 – BFS 2016:6) under 6:6 Vatten & avlopp, främst 6:622 Mikrobiell tillväxt.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets föreskrifter (SLV) innehåller information om vilken kvalitet dricksvattnet ska hålla för att få distribueras.  Dessa hittas i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) under bland annat Beredning och distribution 3 § och Kvalitetskrav 7 §.

Smittskyddslagen

Enligt smittskyddslagen SFS 2004:168 är legionella en anmälningspliktig sjukdom. Legionella är även smittspårningspliktig enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:10) men är däremot inte klassad som allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Inträffade fall anmäls av berörd läkare till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Branschregler Säker Vatteninstallation

Säker Vatteninstallation är kompetens- och utförandekrav för VVS-installationer. Utförandekraven är baserade på Boverkets byggregler (BBR). I Säker Vatteninstallation finns det bland annat utföranderegler för att motverka tillväxten av legionella.

Målet med branschreglerna är att auktoriserade VVS-företag ska kunna göra installationer utan risk för vattenskador, legionellatillväxt, brännskador och förgiftning. Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1 är framtagen av VVS-företag tillsammans med myndigheter, försäkringsbolag, byggföretag och tillverkare av VVS-produkter.

Installatörsföretagen

På Installatörsföretagens hemsida finns legionellahandboken ”Legionella i vatteninstallationer” fritt för nerladdning.

 

 

Styrdokument / Regler

Exempel

Riksdag

Lagstiftning

Plan- och bygglagen, Arbetsmiljölagen, Miljöbalken, Konsumenttjänstlagen

Regering

Förordning

Plan- och byggförordningen, Arbetsmiljöförordningen

Myndighet

Författning/
tillämpningsbestämmelse

Boverkets byggregler BBR,
Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS, Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Branschöverenskommelse

Standard
Avtal
AMA

SS-EN 1717
AB 04, ABT 06, ABK
AMA VVS & Kyl, AMA Hus

Branschregler

 

Säker Vatteninstallation

Översikt Lagar, föreskrifter och rekommendationer