Flerbostadshus

Viktigaste förebyggande åtgärden är att projektera och bygga tappvattensystem så att varmvatten är varmt och kallvatten är kallt samt att inte ha så kallade blindledningar.

Ansvar

För hyresfastigheter är det fastighets-/byggnadsägaren som har ansvaret för vatteninstallationen. För bostadsrättsföreningar är det föreningens styrelse som har ansvaret.

Ägaren/styrelsen har ansvaret för fastighetens att tappvatteninstallationen uppfyller gällande bygg- och branschregler samt de ingående produkternas monteringsanvisningar och anläggningen driftas enligt skötselanvisningarna.

Det bör finnas en legionellaansvarig för byggnaden.

Ledningssystem

Vid projektering av ledningssystem är det viktigt att systemet projekteras för rätt temperaturer och så att stillastående vatten undviks.

Det är viktigt att undvika blindledningar. Avsättningar för framtida installationer bör undvikas helt hållet. I fördelare ska det vara genomströmning genom alla avstick.

Det är viktigt att rören isoleras tillräckligt. Kallvattenledningar får inte monteras så att de riskerar att värmas upp av närliggande varmvattenledningar, värmeledningar, VVC-ledningar, varma rum eller solljus. Det bör finnas termometrar där det går att avläsa temperaturen i utgående tappvarmvatten och returen i varmvattencirkulationen om sådan finns.

Återströmningsskydd ska vara installerade där de behövs med skyddsdon som uppfyller kraven på återströmning. 

Varmvattencirkulationsledningar

Varmvattencirkulation, VVC, minskar väntetiden på varmvatten och ökar komforten. Det finns dock risker för legionellatillväxt i tappvattensystem med varmvattencirkulation (VVC). Särskilt där VVC-systemet är dåligt injusterat och har för låg temperatur. Temperaturen på varmvattencirkulation ska vara över 50 °C i alla fördelningsledningar och samlad returledning. VVC-systemet ska vara i drift kontinuerligt.

En bra regel är att försöka hålla minst 55 °C i rörledningarna fram till tappstället. I vissa system behöver utgående tappvarmvatten ha en temperatur närmare 60 °C. Temperaturer över 60 °C innebär andra problem, exempelvis skållning, utfällning av kalk och hög energianvändning. Installationer där det finns särskild risk för olycksfall ska utformas med temperaturbegränsning till högst 38 °C.

Säkerhetsfunktionen i värmepumpar där temperaturen i varmvattenberedaren inte kan värmas till 60 °C ska vara inställd så att beredaren hettas upp automatiskt minst en gång per vecka.

Rörschakt

Rörschakt måste utformas rätt för att förhindra värmeövergång mellan vattenledningarna. Viktigt att vattenledningarna isoleras rätt, vilket innebär att ledningarna ska vara isolerade genom bjälklaget och avgreningarna i schaktet ska isoleras.

Rörisolering på varmvatten- och varmvattencirkulationsledningar ska dimensioneras så att vattentemperaturen inte blir lägre än 50 °C och så att värmeavgivningen till kallvattnet blir så låg som möjligt.

Kallvattenledningar ska vara kondensisolerade och isoleringen ska dimensioneras så att uppvärmningen av kallvattnet blir så låg som möjligt. Enligt Boverkets byggregler och Säker Vattens branschregler ska temperaturen på stillastående kallvatten inte överstiga 24 °C på 8 timmar. 

Handdukstorkar

Handdukstorkar eller andra värmare inkopplade på tappvarmvatten/VVC har uppmärksammats som en risk för legionellatillväxt och ska inte installeras på tappvarmvattensystem eller VVC-system.

Det finns andra alternativ, till exempel elvärmda eller handdukstorkar som ansluts till husets värmesystem och försedda med elvärme. På så sätt kan handdukstorken värmas med värmesystemet under uppvärmningssäsongen, och med el resten av året.

Noterbart är att i Tyskland skall installerade handdukstorkar på tappvarmvatten eller VVC tas bort före 9 januari 2025 (förlängt från 8 januari 2020).

Handdukstorkar vid ombyggnad eller reparation

Vid en omfattande ombyggnad, till exempel vid stambyte, i ett bostadshus med handdukstorkar inkopplade på VVC-ledningen, ska dessa alltid tas bort. Om tappvarmvattenstammen inte byts är det viktigt att kopplingsledningarna till handdukstorken proppas intill vattenledningen så att det inte blir blindledningar med stillastående vatten.

Vid ombyggnad av ett enstaka våtrum med handdukstork inkopplad på VVC-ledningen, ska handukstorken tas bort om det är möjligt att proppa kopplingsledningarna intill vattenledningen. I annat fall ska handdukstorken återmonteras och vattenflödet genom handdukstorken och VVC-systemet injusteras så att tappvarmvatten- och VVC-temperaturen är tillräckligt hög.

Vid byte av en enstaka handdukstork eller reparation eller byte av ventil ska VVC-systemet injusteras så att tappvarmvatten- och VVC-temperaturen är tillräckligt hög.

I samtliga fall ska tappvarmvattentemperaturen i den eller de VVC-slingor som berörs kontrolleras.

Duschslangar

Temperaturen på vattnet som lämnar duschmunstycket är vid normal användning 30–40 °C. Det är just det temperaturintervall som utgör störst risk för legionellatillväxt. En åtgärd för att motverka legionellatillväxt i duschslangen är lägga ner slangen så att vattnet rinner ut. Duschmunstycke som minimerar aerosoler är att rekommendera.

Bubbel-/spabad med återcirkulerande vatten

Att temperaturen i bubbelbad ligger mellan 30 °C och 40 °C och att vattendroppar och aerosoler bildas av vattenbubblorna gör bubbelbaden till en risk ur legionellasynpunkt. Drift- och skötselinstruktioner från leverantören måste följas.

Förebyggande åtgärder

Det bör finnas en legionellaansvarig för byggnaden. I större fastigheter och flerbostadshus bör det finnas termometrar för avläsning av temperaturen i returerna från alla VVC-kretsar samt utgående tappvarmvatten.

Läs mer på Boverkets hemsida och Säker Vattens hemsida och Installatörsföretagens hemsida. Rekommendationer för utformning av tappvattenschakt. Rekommendationer kring bubbelpool läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida