Åtgärder vid förekomst

Förekomst av legionellabakterien i vattenledningssystem upptäcks antingen via egenkontroll eller konstaterat sjukdomsfall. Vid konstaterat sjukdomsfall kommer kommunens miljö- och hälsoskyddskontor tillsammans med smittskyddsenheten att leda fortsatt arbete för att spåra smittan. Som byggnadens ägare eller verksamhetsutövare behöver du vara behjälplig under utredningen.

Innan några ytterligare undersökningar och provtagningar eller saneringsåtgärder vidtas rekommenderas rådgörande med kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

För att få reda på om ett vattenledningssystem innehåller legionellabakterier krävs särskild vattenanalys. Analys sker normalt via odling. Analysföretag och kommunens miljökontor kan hjälpa till med provtagningsförfarandet och att bedöma resultatet.

Om analys av förekomst ingår i egenkontrollen kan provtagning göras på ett antal punkter i anläggningen efter ett fastställt schema. Handlar det om att utreda orsaken till ett inträffat sjukdomsfall behöver provtagningen anpassas efter händelseförloppet.

Det saknas dock gränsvärde och/eller nationella riktlinjer för acceptabel förekomst av legionella eftersom det är okänt vilka bakterieantal som krävs för att orsaka sjukdom.

Vatteninstallationen kan behövas saneras. För detta finns flera olika metoder, se vidare i menyn under åtgärder vid förekomst. Sanering ska göras av specialister. Sanering av legionella i vattensystem kan vara mycket svårt.

Det är därför viktigt att i första hand arbeta med förebyggande åtgärder. Genom att hålla lämpliga temperaturer i installationer och ej ha stillastående tappvatten minskas risker för tillväxt av de legionellabakterier som i små mängder tillförts med vattnet från det kommunala nätet.

_________

Länkar

Folkhälsomyndigheten - Legionella i miljön, en kunskapssammanställning om hantering av smittrisker

Folkhälsomyndigheten - Miljöanalys av legionella