Förebyggande arbete

Drift och underhåll

Fastighetsägaren ska inom ramarna för ordinarie drift och underhåll arbeta för att minska förekomsten av stillastående vatten i varmvattensystemen. Det innebär att:

  • Blindledningar i varmvattensystemen inte ska lämnas vid ombyggnads- och ändringsarbete.
  • Handdukstorkar och radiatorer kopplade till VVC ska inte installeras.
  • I samband med större förändringsarbeten i badrum ska cirkulation säkerställas i befintliga handdukstorkar och radiatorer kopplade till VVC, alternativt ska de bytas ut mot el-handdukstorkar.
  • I samband med byggstädning vid nyproduktion, samt vid färdigställande av större ombyggnader av vattensystemen, såsom stambyten, ska systemen spolas igenom innan driftsättande.
  • Inför samtliga nyproduktionsprojekt samt vid ombyggnad av vattensystem som stambyten, ska riskvärdering utföras och en plan för utökad temperaturkontroll upprättas och kommuniceras till ansvarig innan projektets genomförande. Denna plan kan exempelvis innehålla installation av temperaturgivare i rörsystemen i aktuell fastighet.
  • Vid större ombyggnadsprojekt, till exempel stambyte, där det föreligger risk att vatten blir stillastående ska temperatur kontrolleras och eventuell provtagning genomföras.
  • Vid entreprenader ska utförda injusteringar alltid återställas/säkras.

I samband med ärende i lokal, lägenhet eller andra utrymmen som har städutrymmen, duschrum och WC som används mycket sällan, bör fastighetsägarens personal spola genom blandare. Fastighetsägaren ska arbeta för att öka kunskapen om hur legionella kan förebyggas och efterhand som ny kunskap erhålls revidera riktlinjerna om förebyggande arbete.

Anläggning som åter tagits i bruk efter avstängning

I anläggning som inte varit i bruk, exempelvis vid semester, ombyggnation/reparationsarbete eller avstängning, ska tappkall- och tappvarmvattensledningar spolas ur. Flera sjukhus har rutiner på minst tre minuters spolning då vårdrum ej varit i bruk i tre dagar.

Förebyggande åtgärder som boende kan göra

I boendepärmen bör det finnas en rekommendation till boende/brukare att spola ut avsvalnat vatten ur ledningarna om de varit borta längre tid, till exempel semester, samt vid nyinflyttning, innan de använder duschen. I informationen ska det också framgå att det är viktigt att boende/brukare felanmäler för låga temperaturer och att de bör anmäla om det tar ovanligt lång tid att få fram varmvatten.

Arbetsgång vid upptäckt av felaktiga tappvattentemperaturer

Låga tappvarmvattentemperaturer och höga tappkallvattentemperaturer ska hanteras och åtgärdas enligt rutiner för felanmälan.

Egenkontroll

Fastighetsägaren ska utöva regelbunden egenkontroll av temperaturer på utgående varmvatten och på returen på varmvattencirkulationen samt på tappkallvatten enligt BBRs krav. VVC-returer ska inte understiga 50 °C på någon punkt i systemet där vattnet cirkulerar. Rutiner för regelbunden kontroll av temperatur och hur kontrollerna dokumenteras ska finnas.

Organisation

Fastighetsägaren bör ha en legionellaansvarig som kan kontaktas vid frågor rörande legionella.

Rutiner vid legionellaförebyggande arbete vid stambyten och nyproduktion

Vid stambytes- eller nyproduktionsprojekt ska det finnas en plan för temperaturkontroll och legionellaförebyggande arbete.