Risker

Risken att infekteras av legionella finns i praktiken bara då någon andas in små droppar från droppmoln, aerosol, från legionellahaltigt vatten.

Legionellarisker är förenade med syresatt och näringsrikt vatten, som tappvatten, vatten i befuktningsinstallationer, spabad och vatten i öppna kylinstallationer, exempelvis öppna kyltorn och evaporativa kylmedelkylare.

Det är särskilt tappvarmvatten och varmvattenberedning som medför stora risker. I Sverige har åtgärder som tidigare genomförts för värmebesparing, exempelvis låga varmvattentemperaturer i värmepumpsystem gett upphov till ökade risker.

Det finns risk att legionella kan växa i kallvattenledningar om temperaturen blir för hög.

Vatten i värmesystem, köldbärarsystem och slutna kylmedelsystem tycks inte utgöra någon risk.